Αγγελία για Θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Το ΚΕΝΘΕΑ ζητά να εργοδοτήσει, με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, Κοινωνικό Λειτουργό για το πρόγραμμα Αξίζω μια Ευκαιρία.

Ελάχιστα Προσόντα
1.Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
2.Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
4. Λευκό Ποινικό Μητρώο
5. Πιστοποιητικό- Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14)

Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο με το αντικείμενο θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν και θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστέλλουν βιογραφικό, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφα των προσόντων τους και δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@kenthea.org.cy με τον τίτλο Αίτηση για Θέση Κοινωνικού Λειτουργού-Αξίζω μια Ευκαιρία μέχρι 19/04/2019.

Αιτητές που δεν τηρούν τα ελάχιστα προσόντα ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται αμέσως. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παντελίτσα Νικολάου στο 22-385588.