Προκήρυξη δυο κενών θέσεων Κλινικών ή/και Συμβουλευτικών Ψυχολόγων

ο Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α ζητά να προσλάβει δυο Κλινικούς ή/και Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους για να στελεχώσει εγκεκριμένο από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Συμβουλευτικό/Θεραπευτικό Κέντρο Ενηλίκων για ζητήματα παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, με έδρα τη Λεμεσό. Η περίοδος απασχόλησης ορίζεται ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ώρες απασχόλησης θα ανέρχονται στις 38 εβδομαδιαίως. Η αμοιβή ορίζεται στα €1700 μηνιαίως, και η εργοδότηση θα γίνει με την μορφή αγοράς υπηρεσιών, γεγονός που εξυπακούει ότι η υποχρέωση για καταβολή εισφορών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και το τμήμα φορολογίας ανήκει στους συνεργάτες, που θα προσληφθούν. Μετά την πρόσληψη θα ακολουθήσει ταχύρυθμη εκπαίδευση.

Απαραίτητα Προσόντα

  1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, η οποία να έχει εκδοθεί από τον Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου και να είναι σε ισχύ.
  2. Εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό εξαρτημένων ατόμων για τουλάχιστον ένα έτος.
  3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και δεοντολογίας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι/ες αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα και σαρωμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο secretary@kenthea.org.cy μέχρι τις 15/1/2020 3μ.μ. Περαιτέρω αποδεικτικά για την εκπαίδευση και την επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων θα ζητηθούν σε κατοπινό στάδιο. Στο email που θα αποσταλεί να αναγράψετε απαραιτήτως τηλέφωνο επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22385588.